Friday, January 13, 2006

10 راه رسیدن به صلح


جنبش صلح: توسعه دادن این نظریه به کسانی که به صلح جواب دهی هستند مانند: حکومت، جنگجویان اردو های شخصی، قوای اعتلاف و والیان و اخذ تعهد از ایشان.

تعلیمات صلح: معرفی نمودن این نظریه به تمام صنوف تعلیمی مانند دیگر مضامین و مانند دانش فرهنگی.


خبرنگاری صلح: همه مطبوعات محجوب باید به راه های حل کشمش توجه نمایند و از این طریق یک فرهنگ چاره سازی را جا گزین یک فرهنگ کشمکش نمایند.


عدم خشونت: دریافت راه های مجادله صلح آمیز و از این طریق دفاع از تمامیت و راستی خویشتن.


صلحسازی/دگرسازی بهران: فراهم اوردن دانش و مهارت برخورد با بهران جزی از تعلیمات همه گانی مانند تعلیمات صحی.


فرهنگ صلح: تشویق نمودن مردم تا در باره فرهنگ خود بحث نمایند و راه های صلح آمیز تری را بیافند.


ضروریات اساسی: احترام به ضروریات اساسی هر نفر.

صلح سازی: ترویج خوب و خراب بجای تصویر خوب و یا خراب طالبان، افغانان برگشته از غرب و جنگسالاران و بوجود آورد روابط چند جانبه خود.


فسخ جنگ: دلسرد کردن و غیر قانونی کردن واردات، قاچاق، توضیع، ملکیت، استعمال و نمایش اصلحه.

کمر بند صلح: از خود شروع کنید، کمربندی را بوجود بیاورد که بریک نفر استوار باشد؛ و با در نظر داشت اساسات فوق یک جزیره صلح بسازید.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home